Proizvodnja peleta

Kako proizvodimo Miboro pelet?

miboro Pelet
Miboro Pellet - proizvodnja

Miboro pelet - bukov pelet 100%

Proces proizvodnje počinje prijemom i pripremom sirovine – drvenih trupaca, ogrevnog drveta, drvnog loma itd. Zatim sledi usitnjavanje, sušenje, mlevenje, homogenizacija, presovanje, hlađenje i pakovanje. Finalni proizvod je drveni pelet – oblika cilindra prečnika 6mm i dužine cca 30mm, čiji je jedini sastojak čisto drvo, osušeno i presovano na pomenuti oblik.
Miboro pellet - bukov pelet

Proizvodnja drvenog peleta najboljeg kvaliteta

1

Proizvodni proces

Prijem, sortiranje i mehaničko čišćenje sirovine – sveži drveni trupci na skladište sirovine

Usitnjavanje drvenih trupaca u sečku – čips i odlaganje na skladište svežeg čipsa

Proizvodnja vruće vode za potrebe sušare u ložištu i kotlu, energent biomasa

Sušenje svežeg čipsa u trakastoj sušari, u struji čistog toplog vazduha

Usitnjavanje suvog čipsa na mlinu čekićaru

Proizvodnja peleta na presi za pelet

Pakovanje ohlađenih i od prašine očišćenih peleta u vreće 15/1 i BigBag vreće 1000/10/1

2

Preduslov za kvalitetan pelet

Sušenje svežeg čipsa na perforiranom trakastom transporteru u dva prolaza na temperaturama od svega 100 – 1200C

Topao vazduh za sušenje dobija se uvođenjem svežeg čistog spoljnog vazduha preko izmenjivača toplote i distribucijom po celoj zapremini sušare

Automatskom kontrolom brzine trakastog transportera i kontrolom temperature toplog vazduha za sušenje dobija se optimalni sadržaj vlage u osušenom čipsu

Kvalitetan rad sušare i na ekstremno niskim temperaturama spoljne sredine od -200C

Osušeni čips ujednačene vlažnosti i bez primesa – gareži od dimnih gasova kao u sušarama sa direktnim sušenjem

Shopping Basket